• Հայաստան, 0038 Երևան, Արզումանյան 8

  • 17/03/2021

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ «Երեւանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատմության (11 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ «Երեւանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատմության (11 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ «Երեւանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատմության (11 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար: 1024 602 118 ավագ դպրոց
Հայտարարություն
Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ «Երեւանի
Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց»
ՊՈԱԿ-ի պատմության (11 դասաժամ) ուսուցչի
թափուր տեղի համար:
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով`
թեստավորման եւ հարցազրույցի: Թեստա-
վորման փուլն անցկացվում է` ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ
մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի
հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ
յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն
անցկացնում առանձին:
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է
ներկայացնել`
– դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3×4 չա-
փի,
– բարձրագույն կրթությունը հավաստող
փաստաթուղթ (դիպլոմ),
– անձը հաստատող փաստաթուղթ,
– «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի
26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխ
ան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ
տեղեկանք աշխատավայրից եւ աշխատանք
ային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
– ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5),
– այլ պետությունների քաղաքացիները`
ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող
փաստաթուղթ,
– ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաեւ
զինվորական գրքույկ,
– հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ
գիտական կոչումը հավաստող փաս-տաթղթեր
(առկայության դեպքում),
– որակավորման տարակարգ ունենալու
դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխ
անատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակնե-
րը համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրին
ակները վերադարձնում: Եթե ներկայացվ
ած փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ
կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կա-
րող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման ժամկ
ետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտ
արարության հրապարակման օրվանից մինչ
եւ մարտի 30-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը
10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի եւ
այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա ապրիլի 1-ին`
ժամը 14:00-ին, ՀՀ Երեւանի Ա. Երզնկյանի
անվան հ. 118 ավագ դպրոցում. hասցեն` ք.
Երեւան, Արզումանյան 8:
Տեղեկությունների համար զանգահարել`
(010) 39-10-70 հեռախոսահամարով:

Թողնել մեկնաբանություն